Nauka dla Społeczeństwa

08.06.2023
PL EN
13.05.2022 aktualizacja 13.05.2022

Sejm przyjął poprawkę Senatu w noweli ustanawiającej medal dla naukowców

12.05.2022. Posłowie na sali plenarnej Sejmu w Warszawie. PAP/Marcin Obara 12.05.2022. Posłowie na sali plenarnej Sejmu w Warszawie. PAP/Marcin Obara

Sejm niemal jednogłośnie przyjął w czwartek poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw. Nowela m.in. ustanawia medal "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas".

Za przyjęciem poprawki Senatu głosowało 446 posłów, 2 - było przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowelizację przygotowała grupa posłów PiS. Wprowadza ona zmiany w sześciu ustawach, w tym w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W toku prac w Senacie zaproponowano jedną poprawkę doprecyzowującą, którą przyjęli w czwartek posłowie.

W środę podczas obrad w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży do wprowadzenia poprawki przychylił się wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki. Poinformował, że była ona zaproponowana przez biuro legislacyjne i koryguje błędne odwołania.

Zgodnie z ustawą minister edukacji i nauki będzie mógł nadać medal "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas" (łac. mądrość i prawda) za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej.

Medal będzie mógł być nadany osobie fizycznej, w tym osobie niemającej obywatelstwa polskiego, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Będzie miał trzy stopnie – złoty medal, srebrny i brązowy. Jak podano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, w 2022 r. na opracowanie projektu medalu oraz wykonanie i dostawę 1750 sztuk, legitymacji i etui, zaplanowano 400 tys. zł.

Nowelizacja przewiduje także wpisanie do katalogu podstawowych zadań prezesa Głównego Urzędu Miar prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych. Prezes GUM będzie mógł występować jako wnioskodawca (także w konsorcjum z innymi podmiotami) w konkursach na realizację projektów badawczych ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W ustawie zaproponowano również m.in. zapisy, zgodnie z którymi uchwały podjęte przez Krajową Komisję Etyczną ds. Doświadczeń na Zwierzętach i lokalne komisje etyczne do spraw doświadczeń na zwierzętach we wszystkich rozpatrywanych przez te organy sprawach, w tym w sprawach zgód na przeprowadzanie doświadczeń i w sprawach dotyczących odmowy udostępnienia informacji publicznej, powinni podpisywać ich przewodniczący, a w razie ich nieobecności – wiceprzewodniczący tych komisji.

W ustawie znalazły się także zapisy o trybie wznowienia postępowania o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora, jak również wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postępowania o nadanie tytułu profesora.

Wprowadzono też zapisy dotyczące oceny efektów działania Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW). Projekt przewiduje powierzenie oceny raportu końcowego i sprawozdania finansowego KNOW zespołowi doradczemu powołanemu przez szefa MEiN.

Przewidziano też przedłużenie okresu realizacji umów zawartych w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości. Pieniądze w ramach tego programu będą mogły być przekazywane do 31 grudnia 2023 r.

PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski, Danuta Starzyńska-Rosiecka

szz/ dsr/ mhr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023